Złoża

Nazwa rejestru Złoża
Organ prowadzący Minister właściwy ds. środowiska - Główny Geolog Kraju
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015.196 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. 2011 poz. 1628);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa - Starosta
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Ekologia
Nazwa rejestru - uwagi