Tereny inwestycyjne

Nazwa rejestru Tereny inwestycyjne
Organ prowadzący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1587); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1385);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł do publikowania terenów inwestycyjnych gminy
Nazwa rejestru - uwagi