Projekty zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji w ramach Funduszy Unijnych

Nazwa rejestru Projekty zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji w ramach Funduszy Unijnych
Organ prowadzący Minister właściwy ds.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.;
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa - Starosta - Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Fundusze unijne
Nazwa rejestru - uwagi