Składowiska odpadów

Nazwa rejestru Składowiska odpadów
Organ prowadzący Marszałek Województwa
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013.1232 - j.t. z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 21); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 21);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł prowadzenia mapy ochrony środowiska
Nazwa rejestru - uwagi