Numeryczna mapa użytkowania ziemi dla województwa świętokrzyskiego na podstawie zdjęć satelitarnych w skali 1:100 000 oraz w skali 1: 50 000 dla powiatów sandomierskiego i buskiego

Nazwa rejestru Numeryczna mapa użytkowania ziemi dla województwa świętokrzyskiego na podstawie zdjęć satelitarnych w skali 1:100 000 oraz w skali 1: 50 000 dla powiatów sandomierskiego i buskiego
Organ prowadzący Marszałek Województwa
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.); Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) wraz z aktami wykonawczymi.
Moduł prowadzenia bazy - nazwa nie dotyczy
Nazwa rejestru - uwagi