Rejestr obszarów zanieczyszczeń przemysłowych

Nazwa rejestru Rejestr obszarów zanieczyszczeń przemysłowych
Organ prowadzący Minister właściwy ds.
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013.1232 - j.t. z późn. zm.);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Ekologia
Nazwa rejestru - uwagi