Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nazwa rejestru Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Organ prowadzący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2015.199 j.t.
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.); USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2015.199 j.t.
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł prowadzenia rejestru mpzp oraz wydawania wypisu i wyrysu z mpzp
Nazwa rejestru - uwagi