Rejestr punktów zbierania pojazdów

Nazwa rejestru Rejestr punktów zbierania pojazdów
Organ prowadzący Marszałek Województwa
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 1162);
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Marszałek Województwa
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł prowadzenia mapy ochrony środowiska
Nazwa rejestru - uwagi