Ewidencja zabytków

Nazwa rejestru Ewidencja zabytków
Organ prowadzący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 661).
Cykl aktualizacji każdorazowo - niezwłocznie po zdarzeniu
Organ aktualizujący Wójt / Burmistrz / Prezydent
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.);
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł prowadzenia rejestru i kart zabytków oraz wykopalisk archeologicznych
Nazwa rejestru - uwagi