Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego - RMN

Nazwa rejestru Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego - RMN
Organ prowadzący Marszałek Województwa
Podstawa prawna prowadzenia rejestru Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) wraz z aktami wykonawczymi.
Cykl aktualizacji każdorazowo - do 7 dni od zdarzenia
Organ aktualizujący Marszałek Województwa
Podstawa prawna udostępnienia rejestru Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240.); Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) wraz z aktami wykonawczymi.
Moduł prowadzenia bazy - nazwa Moduł do tworzenia danych referencyjnych poziomu regionalnego
Nazwa rejestru - uwagi